Multi-Family Portfolio

 Lennox Apartments – Philadephia, Pennsylvania

Lincoln Court Apartments – Philadephia, Pennsylvania